HISTÓRIA

Zopár bodov o projekte Erasmus+ 


Čo je projekt ERASMUS +

V rámci projektu Erasmus+ 2016 máme možnosť organizovať zahraničnú odbornú stáž pre žiakov našej školy. Žiaci budú vykonávať prácu vo firmách/inštitúciách v zahraničí. Odporúčaná doba stáže pre žiakov je 2 týždne, 14 pracovných dní. Celý projekt je výhradne financovaný z prostriedkov Európskej únie.


Aký je účel projektu ERASMUS +

Cez program Erasmus+ sa snažíme získať pre žiakov možnosť absolvovania zahraničnej praxe za účelom:

  • získania jazykových kompetencií,
  • spoznávania nových technológií a nových foriem práce v praxi,
  • prípravu absolventov pre danú odbornú oblasť,
  • možnosť implementácie získaných poznatkov do výuky v našej školy.

Čo prinesie tento projekt pre jednotlivé študijné obory

Žiaci študijných odborov s ekonomicko-prevádzkovým zameraním by mali získať prehľad o výrobnej a distribučnej logistike firmy, o doprave a preprave v logistickom reťazci a o komunikácii so zákazníkmi.

Žiaci študijného odboru technika a prevádzka dopravy, ktorí sa špecializujú na automobilovú techniku, by mali získať prehľad o práci v autorizovaných servisoch, automobilkách či dodávateľských firmách pre automobilový priemysel. 


Aké sú povinnosti účastníkov

Žiaci si budú viesť pracovný denník a odovzdajú záverečnú správu z praxe. Na mieste výkonu stáže bude prítomný pedagóg školy, ktorý bude monitorovať ich prácu.


Vekové obmedzenie žiakov, ktorí sa zúčastnia odbornej stáže

Študenti všetkých turnusov sú momentálne žiaci druhých ročníkov. V školskom roku 2018/2019 budú žiakmi tretích ročníkov a väčšina z nich dosiahne vek 18 rokov.


Aké skupiny žiakov sa zúčastnia projektu ERASMUS +

1. skupina je zameraná na logistiku, špedíciu a ekonomiku

2. skupina je zameraná na údržbu a diagnostiku motorových vozidiel


Aký je zámer školy pre podporu takéhoto projektu

Naša škola vstupuje do projektu so zámerom podporiť a motivovať žiakov pri dosahovaní lepších výsledkov, ale najmä zvýšiť ich budúcu konkurencie schopnosť na trhu práce, záujem o podnikanie a vytváranie hodnôt, rozšíriť ich pracovné a odborné zručnosti, ako aj zvýšiť multikultúrne povedomie žiakov. 


Ako rozšírime odborné podvedomie všetkých žiakov na našej škole

Výsledky praxe zhodnotia učitelia odborných predmetov a predsedovia predmetových komisií odborných predmetov. Účastníci zahraničnej praxe budú prezentovať svoje skúsenosti pred ostatnými žiakmi na besedách, prostredníctvom internetovej stránky školy a informačného monitoru v škole. 


Kto vám pripravil podklady pre Brusel na úspešné zrealizovanie projektu ERASMUS + 

  • kontaktná a koordinačná osoba pre tento projekt: Ing. Ľubica GERGELYOVÁ
  • odborný poradca pre bilaterálne vzťahy v rámci projektu: Ing. Vladimír BRATH